Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kavkom CRM Integration

Mô tả

Integrates Contact Form 7 plugin with Kavkom CRM. Anyone who submits a form on your website becomes a new lead in your CRM.

Cài đặt

Remember to download and install Contact Form 7 plugin before staring to use Kavkom CRM Integration!

  1. Upload the kavkom-crm-integration folder to the directory /wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin using the ‘Plugins’ menu in WordPress.

To make the plugin work with your CRM you should make your custom fields system names according to this:
First name: first_name
Last name: last_name
E-mail: email
Phone number: phone_number
Company: company_name
Country: country
Number of agents: numberofagents
Description: description

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kavkom CRM Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp