JS Image Compressor

Ảnh màn hình

Cài đặt

From WordPress Backend

Follow the Steps to Install JS Image Compressor.

  1. Navigate to Plugins -> Add new.
  2. Click the button “Upload Plugin” next to “Add plugins” title.
  3. Upload the downloaded zip file and activate it.

Direct upload

  1. Upload the downloaded zip file into your wp-content/plugins/ folder.
  2. Unzip the uploaded zip file.
  3. Navigate to Plugins menu on your WordPress admin area.
  4. Activate this plugin.

Hỏi đáp

How Much Size Does it Reduce?

JS Image Compressor Reduces Size Upto 90%

What Type of Images Does This Compress?

This Compress Every Image Format.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“JS Image Compressor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Initial Release
  • Plugin Helps You To Compress Your Site Images with 90% Optimization.

*Initial Release.