Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jfa Social Media Post

Mô tả

This WordPress plugin allows you to retrieve a specific Instagram post and consume it via the REST API.
Homepage: https://jordifernandes.com/jfa-social-media-post/

Config

Enter https://instant-tokens.com and create the API URL of your instagram account.

For example:
https://ig.instant-tokens.com/users/XXXXXX/instagram/XXXXXX/token?userSecret=XXXXX

Endpoint

Access the post’s JSON at the following endpoint:
GET /wp-json/api/v2/social_media_post/post/

Return

{
  "permalink": "https://www.instagram.com/p/XXXXXXXXXXXX/",
  "caption": "Caption text",
  "media_url": "https://scontent-ams4-1.cdninstagram.com/v/XXX/XXX.jpg?_nc_cat=X&ccb=1-5&_nc_sid=XX&_nc_ohc=XXX&_nc_ht=scontent-ams4-1.cdninstagram.com&edm=XXX",
  "url_token": "https://ig.instant-tokens.com/users/XXXXXX/instagram/XXXX/token.js?userSecret=XXXX",
  "username": "XXXXXXXX",
  "timestamp": "2020-12-14T20:12:36+0000"
}

Ảnh màn hình

  • Admin page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jfa Social Media Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

This is the first version.