jetpack-contact-form-success-message

Mô tả

This plugin has been closed as of 25 Tháng Chín, 2019 and is not available for download. Lý do: Giấy phép/Xâm phạm thương hiệu.

Đánh giá

31 Tháng Năm, 2017
I have manually added the relevant code as found on your blog, I suppose, but wanted to thank you for this plugin too. 🙂 Simple change but creates a good difference.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DX Contact Form Success Page for Jetpack” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp