Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JaviBola Custom Theme Test

Mô tả

ENGLISH

This plugin enables a custom theme when the administrator is logged.
It is very useful for working with a new theme and normal users will not see the changes that are being made.

SPANISH

Este plugin habilita un tema específico cuando el administrador está registrado.
Es muy indicado para trabajar con un tema nuevo y que los usuarios normales no vean las modificaciones que se están realizando.

Ảnh màn hình

  • Theme selector screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JaviBola Custom Theme Test” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.2

  • Problem with no named themes. // Problema con los temas sin nombre.

2.0

  • New design // Nuevo diseño.
  • New features // Nuevas funcionalidades.

1.7

  • Fichero de scripts.

1.6

  • Se ha arreglado la funcionalidad de obtener los temas instalados.