Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jamstack Preview and Deployments

Mô tả

This plugin makes it possible to preview JAMstack websites from wordpress admin and start a build from the WordPress admin.

OBS: This plugin does not automatic make your web app work with preview. You still need do stuffs on your own end.

For guidence and instructions please refer to the Github repositority emilpriver/jamstack-preview-and-deployments

Ảnh màn hình

  • Admin page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jamstack Preview and Deployments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp