Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ja WowToken

Mô tả

This plugin pulls the latest data from WoWToken.info providing you with the ability to have the current World of Warcraft Token price for your region on your own WordPress website through the use of a widget.

Ảnh màn hình

  • This is how the widget displays by default in the Twenty Fourteen theme. Styles can be overridden in your theme’s CSS.
  • Widget admin, where you can choose the region you wish to display.

Cài đặt

Requires: PHP5.4

Install and activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Default styling of the widget is provided and modifications can be made through your theme’s CSS file using the following div classes.

  • .jawowtoken_text
  • .jawowtoken_price
  • .jawowtoken_credit

Hỏi đáp

How often does it get the latest price?

WoWToken.info requires that you make requests no more often than once every ten minutes. This widget makes requests at least 15 minutes apart.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ja WowToken” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Added plugin activation/deactivation hooks

1.0

  • First release