Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

J2T Points and Rewards for WooCommerce

Mô tả

J2T Points And Rewards For WooCommerce allows your customers to gather points while placing an order, when they signup and for their birthday

WITH J2T POINTS AND REWARDS FOR WOOCOMMERCE YOU CAN:

  • Give points when your customer place orders
  • Give points on customer birthday
  • Add/remove points from admin
  • Allow your customers to redeem points as discount directly throughout cart or checkout page
  • Show/Hide point information on product pages

SUPPORT

In case you need support, please contact us on our site

Ảnh màn hình

Cài đặt

Easy installation

Installation can be done from wordpress plugin page, by clicking on “add new” button. In search field, type ” J2T Points And Rewards For WooCommerce “ and click on the search button. Once you find it, you can review the information and directly install.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“J2T Points and Rewards for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – Released on 24 August 2021

  • First release