ITG Admin Hover Menus

Mô tả

This plugin shows on hover sub menus of recent posts, pages and custom post types.
It’s a simple no-settings out-of-the-box solution for better productivity when using the wordpress admin.

Ảnh màn hình

  • Just hover with your mouse to see recent entries.

Hỏi đáp

How do I use this plugin?

Install and activate. Then just hover with your mouse on the relevant admin menu item to see the most recent entries.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ITG Admin Hover Menus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.2

  • Added License

1.2.1

  • First official release.
  • Supporting Custom Post types.