Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ipanema Film Reviews

Mô tả

This plugin lets you add a film review system to your WordPress site. Using custom post types, administrators will be able to create and edit film reviews to be published on your site.

Ảnh màn hình

  • The review edition page
  • Custom meta boxes

Cài đặt

  1. Download the plugin
  2. Upload the ipanema-film-reviews folder to your site’s wp-content/plugins directory
  3. Activate the plugin in the WordPress Admin Panel
  4. Set the plugin’s settings
  5. Start creating new film reviews!
  6. Use the [film-review-list] shortcode to list reviews on a page.
  7. Use the [submit-film-review] shortcode to allow users to submit film reviews.

Hỏi đáp

What happens if you don’t set the “Google reCaptcha”?

If you don’t provide the Google reCaptcha value, users won’t be allowed to submit any film review from the “Add a Film Review” form.

What happens if you don’t set the “Email Notification”?

If you don’t provide an email for the plugin’s notifications, you will receive these kind of alerts in your “Administration Email Address”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ipanema Film Reviews” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version of the plugin.