Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ip2country

Mô tả

Get country code or country name:

<?php
$ip2country = ip2country();
echo ' Country code: '.$ip2country->country_code;
echo ' Country name: '.$ip2country->country_name;
// or
$ip2country2 = ip2country('212.113.46.148');
echo ' Country code: '.$ip2country2->country_code;
echo ' Country name: '.$ip2country2->country_name;
?>

Get additional info about the country by country code:

<?php
$ip2country_info = ip2country_info($ip2country->country_code);
echo ' iso_code_2: '.$ip2country_info->iso_code_2;
echo ' iso_code_3: '.$ip2country_info->iso_code_3;
echo ' iso_country: '.$ip2country_info->iso_country;
echo ' country: '.$ip2country_info->country;
echo ' lat: '.$ip2country_info->lat;
echo ' lon: '.$ip2country_info->lon;
// or
$ip2country_info = ip2country_info('us');
echo ' lat: '.$ip2country_info->lat;
echo ' lon: '.$ip2country_info->lon;
?>

Ip2country support page

Useful:

Ảnh màn hình

  • Ip2country table
  • Ip2country_info table

Cài đặt

  1. install and activate the plugin on the Plugins page
  2. insert ip2country dump into your database using phpMyAdmin (if your database prefix is not “wp_”, you should change prefix inside the sql database dump manually)
  3. you can use plugin functions to convert the IP-address to the country

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ip2country” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • minor changes

1.2

  • IP database update;

1.1.0

  • Added info table from http://www.ip2nation.com/;

1.0.0

  • Initial release;