Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IntelligenceBank Connector

Mô tả

The IntelligenceBank Connector for WordPress lets users connect to their IntelligenceBank digital asset management platform content directly from within the WordPress Media management interface. Click here to learn more.

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 1 block.

  • IntelligenceBank Connector

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IntelligenceBank Connector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp