Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Skype integrate

Mô tả

With these plugins, you can chat with anyone on Skype from your website. After installing the plugin you can go from Settings to General option and then scroll and then you can see the text fields and then put your Skype ID. Then you will visit your website at the bottom right side of your website. You can see the chat menu then sign in and chat. Enjoy

Ảnh màn hình

  • Admin-Interface
  • User-Interface

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Skype integrate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp