Insert Headers and Footers by WPBeginner

(97 tổng đánh giá)

Plugin này cho phép bạn thêm các đoạn script vào header và footer của blog bằng việc hook vào wp_head và wp_footer.