Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

INN Object Cache Diagnosis | INN 对象缓存医师

Mô tả

An Object-Cache diagnosis for WordPress.
诊断您的 WordPress 对象缓存是否正常运作。

Cài đặt

上传插件到 /wp-content/plugins/ 目录后并在 WP 后台启用即可。
Upload to the /wp-content/plugins/ directory and ENABLE it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“INN Object Cache Diagnosis | INN 对象缓存医师” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp