INN Maintenance Mode | INN 维护模式

Mô tả

开启站点维护模式。
Enable site maintenance-mode.

Custom remote page 自定义远程页面

Add code into wp-config.php file:

添加以下代码到 wp-config.php 文件:

`php

\define(‘INN_MAINTENANCE_MODE_REMOTE_URL’, ‘https://YOUR_DOMAIN/PAGE.html’);
`

Custom server location page 自定义服务器本地页面

Create a new file and name maintenance in WordPress root dir.

WordPress 根目录里创建一个新文件并且命名为 maintenance

Custom refresh minutes 自定义刷新分钟数

Add code into wp-config.php file:

添加以下代码到 wp-config.php 文件:

`php

\define(‘INN_MAINTENANCE_MODE_REFRESH_MINUTES’, 5);
`

Cài đặt

上传插件到 /wp-content/plugins/ 目录后并在 WP 后台启用即可。
Upload to the /wp-content/plugins/ directory and ENABLE it.

Đánh giá

29 Tháng Mười Hai, 2021
good
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“INN Maintenance Mode | INN 维护模式” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 2020-04-16 5.0.0 调整显示样式
  • 2020-04-16 4.0.3 增强管理员令牌登录兼容性