Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

INN Maintenance Mode | INN 维护模式

Mô tả

开启站点维护模式。
Enable site maintenance-mode.

Custom remote page 自定义远程页面

Add code into wp-config.php file:

添加以下代码到 wp-config.php 文件:

`php

\define(‘INN_MAINTENANCE_MODE_REMOTE_URL’, ‘https://YOUR_DOMAIN/PAGE.html’);
`

Custom server location page 自定义服务器本地页面

Create a new file and name maintenance in WordPress root dir.

WordPress 根目录里创建一个新文件并且命名为 maintenance

Custom refresh minutes 自定义刷新分钟数

Add code into wp-config.php file:

添加以下代码到 wp-config.php 文件:

`php

\define(‘INN_MAINTENANCE_MODE_REFRESH_MINUTES’, 5);
`

Cài đặt

上传插件到 /wp-content/plugins/ 目录后并在 WP 后台启用即可。
Upload to the /wp-content/plugins/ directory and ENABLE it.

Đánh giá

29 Tháng Mười Hai, 2021
good
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“INN Maintenance Mode | INN 维护模式” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 2020-04-16 5.0.0 调整显示样式
  • 2020-04-16 4.0.3 增强管理员令牌登录兼容性