Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

INN 主题环境检测器 (INN Theme Detector)

Mô tả

检测您的主机对 INN 主题的兼容度
Detect the host environment compatibility for INN theme

Cài đặt

上传插件到 /wp-content/plugins/ 目录后并在 WP 后台启用即可。
Upload to the /wp-content/plugins/ directory and ENABLE it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“INN 主题环境检测器 (INN Theme Detector)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

12.1.0

 • 增加 NGINX 伪静态检查

12.0.2

 • 兼容 PHP8

12.0.1

 • 新增检测错误提示
 • 更新依赖库

12.0.0

 • 新增wp固定链接检测
 • 更新依赖库

11.1.1

 • 新增详细错误说明(F12控制台)
 • 更新依赖库

11.1.0

 • 更新依赖库
 • 更新宝塔 SQLite3 可用说明

11.0.0

 • 新增 PHP 内存限制检测

10.2.0

 • 使用原生请求发生功能

10.1.0

 • 新增 PHP 类/函数检测项
 • 兼容 PHP5.3 环境下的检测

10.0.0

 • 重写插件,新增主题选择和新界面

4.0.0

 • 新增内存检测项目
 • 优化数据展示

3.0.0

 • 新增更多检测项目

2.0.0

 • 新增更多检测项目
 • 优化界面