Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Indabug

Mô tả

Indabug is the debug console for WordPress.

Cài đặt

Installing from the WordPress control panel

 1. Go to the page “Plugins > Add New”.
 2. Input the name “Indabug” in the search field
 3. Find the “Indabug” plugin in the search result and click on the “Install Now” button, the installation process of plugin will begin.
 4. Click “Activate” when the installation is complete.

Installing with the archive

 1. Go to the page “Plugins > Add New” on the WordPress control panel
 2. Click on the “Upload Plugin” button, the form to upload the archive will be opened.
 3. Select the archive with the plugin and click “Install Now”.
 4. Click on the “Activate Plugin” button when the installation is complete.

Manual installation

 1. Upload the folder indabug to a directory with the plugin, usually it is /wp-content/plugins/.
 2. Go to the page “Plugins > Add New” on the WordPress control panel
 3. Find “Indabug” in the plugins list and click “Activate”.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Indabug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release