Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Inazo’s flamingo automatically delete old messages

Mô tả

Flamingo auto remove old messages

This plugin is an ads manager, that allow you to add ads with widget on your website.

Functionnality :

 • Shelf life of contacts
 • Shelf life of incoming messages
 • Shelf life of outgoing messages
 • It automatically adds to the worpdress CRON natively
 • Complete deletion of data ratachés to the posts of flamingo
 • Comply with privacy and GDPR

—– Francais ——

Fonctionnalités :

 • Durée de conservation des contacts
 • Durée de conservation des messages entrants
 • Durée de conservation des messages sortants
 • Il s’ajoute automatiquement au CRON de worpdress de manière native
 • Suppression complète des données ratachés aux posts de flamingo
 • Conforme au réglement RGPD

Credits picture : Icons made by Eight Black Dots (https://www.flaticon.com/authors/eight-black-dots) from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Đánh giá

14 Tháng Tư, 2023
More than 300.000 spams successfull removed from flamingo`s messages. Thanks a lot!!! (it may take several hours or days, please, be patience)
16 Tháng Năm, 2018
This plugin simply does its job. Please note that after installation the old messages may take a few hours to be deleted.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Inazo’s flamingo automatically delete old messages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • init version