Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ImnicaMail

Mô tả

This plugin adds a subsciption form to your blog, so that your viewers can subscribe easily to your mail list.
Note: Shortcode management added. Use [im-form] to show form in posts, pages, etc.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ImnicaMail” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First Release

0.2

  • New Features

0.2.1

  • Minor Fixes

0.2.2

  • Minor Fixes

0.2.3

  • Shortcode Support
  • Script Enhancements

0.2.4

  • Minor Fixes