Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Immersive designer

Mô tả

Immersive designer is Woocoomerce plugin to create a 3d configuration, including the following:

  • Create 3d configuration
  • Link 3d configuration to wc product

Presentation video

Feedback

We are developing this plugin for you.
If you discover a bug, you need a feature or have any idea to, let us know by writing us

Ảnh màn hình

  • back preview
  • back config option
  • link product to wc product
  • front-end preview

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Immersive designer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • This is first version.