Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image show box

Mô tả

-仿QQ空间个人中心查看图片功能;
-Lightbox效果;

-采用JQuery编写,不写入数据库;
-可自定义不显示效果部分(在需要屏蔽效果位置使用带有class=”noimgshow”的标签包括即可);
-完全原创,版权归Joychao(http://www.joychao.cc)所有;
-增加点击半透明层可关闭查看。
-无须用户操作自动判断是否加载jQuery类库;

如有问题请联系:
QQ:44294631
Url:www.joychao.cc
Email:Joy@joychao.cc,44294631@qq.com
Msn:anzhengchao@msn.cn
Thank you!

Ảnh màn hình

  • /tags/2.1.4/screenshot-1.jpg

Cài đặt

1.上传插件到wordpress的/wp-content/plugins/目录;
2.进入控制板启用插件;
1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory

2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

▶说明:有可能根据主题不同需要做如下修改:
找到img文件夹下show.js的24行:
$(“.post-content img,.post-text img,.entry img,#container img,.content img,.post img,.posttext img”).addClass(“imgshow”);

在 $(“”)里边填入你的主题文章内容现实的外层的标签的ID或者类名加上img,例如加入:.entry img;

或者你自己添加一句:$(“.entry img”).addClass(“imgshow”);

▶例如:我的主题内容显示部分是:
<div id=”post-content”>这里是文章内容</div>
那么就应该加入:#post-content img
或者添加一句:$(“.entry img”).addClass(“imgshow”);

注意:ID请在名字前使用:#号;类名(class)请使用: .号;

例如:id=”abc”,那么填入:#abc img;
class=”abc”,那么填入:.abc img;
如有问题请联系:
QQ:44294631
Url:www.joychao.cc
Email:Joy@joychao.cc,44294631@qq.com
Msn:anzhengchao@msn.cn
Thank you!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image show box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp