Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image optimizer by Wenprise

Mô tả

上传时自动压缩优化图片,以通过 PageSpeed Insights 测试。

  1. 压缩方式为有损压缩,jpeg 质量为 85%,png 质量为 80%。
  2. 原图会被重命名为 filename.png.orig 的格式

需要在服务器上安装对应的压缩组件才能实现压缩。

CentOS

sudo yum install epel-release jpegoptim optipng pngquant gifsicle libwebp-tools
sudo npm install -g svgo

debian

sudo apt-get install jpegoptim optipng pngquant gifsicle webp
sudo npm install -g svgo

Cài đặt

  1. 上传插件到/wp-content/plugins/ 目录
  2. 在插件管理菜单激活插件
  3. 在服务器上安装所需组件

Hỏi đáp

为什么需要这个插件?

  • 压缩后的图片可以以更快的速度加载,用户体验更好
  • 更小的图片可以节省存储空间和下载时所用能源,更环保

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image optimizer by Wenprise” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The first released