Image optimizer by Wenprise

Mô tả

上传时自动压缩优化图片,以通过 PageSpeed Insights 测试。

  1. 压缩方式为有损压缩,jpeg 质量为 85%,png 质量为 80%。
  2. 原图会被重命名为 filename.png.orig 的格式

需要在服务器上安装对应的压缩组件才能实现压缩。

CentOS

sudo yum install epel-release jpegoptim optipng pngquant gifsicle libwebp-tools
sudo npm install -g svgo

debian

sudo apt-get install jpegoptim optipng pngquant gifsicle webp
sudo npm install -g svgo

Cài đặt

  1. 上传插件到/wp-content/plugins/ 目录
  2. 在插件管理菜单激活插件
  3. 在服务器上安装所需组件

Hỏi đáp

为什么需要这个插件?

  • 压缩后的图片可以以更快的速度加载,用户体验更好
  • 更小的图片可以节省存储空间和下载时所用能源,更环保

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image optimizer by Wenprise” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The first released