Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Carousel Shortcode

Mô tả

Using this plugin you can add a interactive Image Carousel slider to any page or post. This plugin offer a shortcode to create Carousel. It is fully responsive and looks good in any device.

This plugin using a jquery plugin Owl Carousel by Owlgraphic.

Shortcode Example

[ics_carousel col_large="5" col_mobile="1" col_tab="2" gap="4" dots="0" nav="1" loop="0", autoplay="1" class=""]
[ics_item img="http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg" link="#" alt=""]
[ics_item img="http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg" link="#" alt=""]
[ics_item img="http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg" link="#" alt=""]
[ics_item img="http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg" link="#" alt=""]
[ics_item img="http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg" link="#" alt=""]
[ics_item img="http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg" link="#" alt=""]
[ics_item img="http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg" link="#" alt=""]
[ics_item img="http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg" link="#" alt=""]
[/ics_carousel]

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What is the Shortcode?

Below is the example of the shoercode.
[ics_carousel col_large=”5″ col_mobile=”1″ col_tab=”2″ gap=”4″ dots=”0″ nav=”1″ loop=”0″, autoplay=”1″ class=””]
[ics_item img=”http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg” link=”#” alt=””]
[ics_item img=”http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg” link=”#” alt=””]
[ics_item img=”http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg” link=”#” alt=””]
[ics_item img=”http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg” link=”#” alt=””]
[ics_item img=”http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg” link=”#” alt=””]
[ics_item img=”http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg” link=”#” alt=””]
[ics_item img=”http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg” link=”#” alt=””]
[ics_item img=”http://domain/wp-content/uploads/2016/05/image.jpg” link=”#” alt=””]
[/ics_carousel]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Carousel Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fixed a BUG on the linking
  • Fixed Icon of left right nav

1.0

  • initial releases