Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image 3D Carousel

Mô tả

Image 3D Carousel is a Customizable responsive Jquery WordPress plugin that will give you a new experience with your website.

You will find a Demo here

Plugin Features

  • Customizable responsive.
  • All Browser support.
  • Unlimited Image Gallery anywhere in the theme.
  • Use via short-code.
  • You Can Change Width of Image.
  • You Can Sort With Up and Down Arrow.
  • Add and remove accordion item from backend.
  • Highly recommended for User Experience.
  • And Many More…

Ảnh màn hình

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image 3D Carousel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release