Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Help Docs

Mô tả

NOTE: This plugin requires PHP 7.1x or higher

The ILAB Docs plugin allows you to integrate help documentation for your WordPress theme or plugin directly
into the WordPress admin.

Documentation is written in Markdown, with special extensions that make writing documentation in markdown easy. These
extensions allow linking to other markdown files, linking to admin pages, video embeds, displaying a table of contents
and other features. ILab Docs also has integrated search functionality for easily searching your documentation.

For examples integrating this documentation plugin with your plugin or theme, check out these examples:

Ảnh màn hình

  • Write your documentation for your plugin or theme in markdown!
  • Ajax overlay allows your users or clients to your documentation without losing their place.
  • Integrated documentation search.
  • Integrates with the WordPress Admin Bar.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Help Docs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Misc. fixes

1.0.2

  • Initial version released on WordPress plugin repository.

1.0.1

  • Updated README

1.0.0

  • First release