Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iframe to embed

Mô tả

Embeds are needed to embed video from youtube or to embed Google Map or just to embed content from external page.
WordPress removes embed when you switch from “HTML” to “Visual” tab because of the security reasons.
So you can embed object code using this shortcode [iframe src="http://player.vimeo.com/video/3261363" width="100%" height="480"].

Cài đặt

  1. Install plugin and activate it on the Plugins page;
  2. Add shortcode [iframe src="http://player.vimeo.com/video/3261363" width="100%" height="480"] to page content;

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“iframe to embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2 stable

  • stable version;