Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iFOCUS.sk Link Nest Lite

Mô tả

Since 2011 iFOCUS has helped hundreds of websites worldwide to rank higher in search engines. Link Nest Plugin’s mission is to provide SEO accessibility for everyone.

iFOCUS Link Nest Lite contains everything that you need to manage your internal linking for free. More tools and functionality are coming. Get ahead of the competition. To rank highly in search engines, you need to beat the competition. You need to have a better, smarter, internal linking structure for your website than empower chosen pages from your B2B or B2C website or even eCommerce solution. Easy setup of iFOCUS Link Nest Lite plugin will help you set up the whole internal linking process for up to 10 minutes. Internal links from pages and posts for your whole website no matter how extensive is. Stay ahead of the competition.

Cài đặt

Search for “iFOCUS.sk Link Nest Lite” under “Plugins” “Add New” in your WordPress dashboard to install the plugin.

Or install it manually:

  1. Download the plugin zip file.
  2. Go to Plugins Add New in your WordPress admin.
  3. Click on the Upload Plugin button.
  4. Select the file you downloaded.
  5. Click Install Plugin.
  6. Activate.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“iFOCUS.sk Link Nest Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release of the plugin.