Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Idea Publisher

Mô tả

This plugin allows you to share posts to Minds when they get published. Will support more platforms in the future.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Idea Publisher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 2023-09-02: Fix wordpress release flow
  • 2023-09-02: Fix profile refresh issues preventing from sharing posts to Minds without logging out
  • 2023-07-02: Fix release pipeline

Thank you to everyone that contributed to this version!

  • CodingNagger – https://gitlab.com/CodingNagger