Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iCheckMovies Widget

Mô tả

This is a widget that loads recent movies checked on iCheckMovies (http://www.icheckmovies.com/) and display their nice
covers.

You’ll need to have a profile on iCheckMovies website, use this site to track your seen movies. If you don’t know
the site you should check it because is really nice.

More info: iCheckMovies Widget

Ảnh màn hình

  • Configuration screen from Admin / Appearance / Widgets

  • Widget display

Cài đặt

  1. Got /wp-content/plugins/
  2. Download plugin: wget --no-check-certificate https://github.com/madalinoprea/magneto-icheckmovies/zipball/master
  3. Unzip to /wp-content/plugins/: unzip magneto-icheckmovies.zip
  4. You might need to rename unzipped folder to magneto-debug
  5. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  6. Place widget to desired region in Admin / Appearance / Widgets

Hỏi đáp

Does requires my iCheckMovies credentials?

Nope. It only needs your iCheckMovies profile name. Doesn’t need its password.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“iCheckMovies Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  1. Nothing yet.