Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTML Page Editor

Mô tả

HTML Page Editor is a custom editor made for developers. It aims to help you write HTML within the Page editor. Simple plugin for a simple task.

Major features in HTML Page Editor include:

  • Code completion ‘Ctrl+Space’
  • A collection of themes to choose from for the post editor.
  • Save posts by pressing ‘Ctrl+S’
  • Cleaner page for creating and editing posts.
  • Full-screen visual editor for editing and previewing changes in posts. (F11)

Cài đặt

Upload the HTML Page Editor plugin to your blog, Activate it, then you’re ready to start editing pages.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the HTML Page Editor plugin to your blog, Activate it, then you’re ready to start editing pages.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTML Page Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp