Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Horoscopus

Mô tả

This plugin will show a list of the 12 signs of the horoscope and if you click on one of them it will retrieve the information from horoscopus.es for that sign.

You don’t have to worry about the width of the widget, it will redimention it self.

Este plugin mostrará el listado de los 12 signos del horóscopo y, si se hace clic en uno de ellos, mostrará la información de horoscopus.es para ese signo.

No tienes porqué preocuparte por el ancho del widget, ese se reajustará a sí mismo.

Cài đặt

  1. Download the zip file from http://horoscopus.es/services/modulo_wordpress/mod_wordpress.zip
  2. Login into wordpress and select plugins
  3. Choose add new plugin and browse the .zip file you have downloaded in step 1
  4. Once the widget is installed correctly, go to the section called widget and drag&drop the component in the page you choose.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Horoscopus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp