Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HootProof SSL Broken Images Fix

Mô tả

Find an alternate way to fix this at (in German only): https://hootproof.de/wissensdatenbank/wordpress-4-4-fehlende-bilder/

Bản dịch

  • English: default

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
WPEngine support were clueless about this srcset issue... a quick google found this issue has been found in 4.4.2 with srcset & https issues which this module has fixed very quickly and easily!!!! thanks :o)
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HootProof SSL Broken Images Fix” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0

  • Đã tạo