Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Highlight Searched Terms in Results

Mô tả

Plugin deprecated. Please use Few wp tweaks options

Đánh giá

20 Tháng Mười Một, 2020
Clicking on the magnifying glass results in url to home page - slash - question mark (domain name/?)
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Highlight Searched Terms in Results” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.10

1.0

  • First release.