Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Wp Admin Bar

Mô tả

Hide the Frontend Admin Bar in WordPress

Ảnh màn hình

Cài đặt

To install Hide Wp Admin Bar using the built-in plugin installer:

  1. Go to Plugins > Add New.
  2. Type Hide Wp Admin Bar in Search Plugins box or click a tag link below the screen.
  3. Find the Hide Wp Admin Bar Plugin in the list.
  4. Click Install Now to install the WordPress Plugin.

To install Hide Wp Admin Bar manually:

  1. Download your WordPress Plugin to your desktop.
  2. If downloaded as a zip archive, extract the Plugin folder to your desktop.
  3. With your FTP program, upload the Plugin folder to the wp-content/plugins folder in your WordPress directory online.
  4. Go to Plugins screen and find the Hide Wp Admin Bar Plugin in the list.
  5. Click Activate to activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Wp Admin Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.