Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Toolbar

Mô tả

A very simple Plugin to hide a toolbar Admin does not cause the weight of the site to shorten the code in it

Cài đặt

Unpack the entire contents of this plugin zip file into your wp-content/plugins/ folder locally
Upload to your site
Navigate to wp-admin/plugins.php on your site (your WP plugin page)
Activate this plugin
OR you can just install it with WordPress by going to Plugins >> Add New >> and type this plugins name

Hỏi đáp

Unpack the entire contents of this plugin zip file into your wp-content/plugins/ folder locally
Upload to your site
Navigate to wp-admin/plugins.php on your site (your WP plugin page)
Activate this plugin
OR you can just install it with WordPress by going to Plugins >> Add New >> and type this plugins name

Installation Instructions

Unpack the entire contents of this plugin zip file into your wp-content/plugins/ folder locally
Upload to your site
Navigate to wp-admin/plugins.php on your site (your WP plugin page)
Activate this plugin
OR you can just install it with WordPress by going to Plugins >> Add New >> and type this plugins name

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Toolbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Initial release