Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Toolbar

Mô tả

A very simple Plugin to hide a toolbar Admin does not cause the weight of the site to shorten the code in it

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Toolbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Initial release