Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hi-Deas Website Dialer

Mô tả

Make your contact center a click away from your customers at toll free.
Subscribe to Hi-Deas Website Dialer to enabling your customer reach you faster.
Download our plugin.

Ảnh màn hình

  • Hi-Deas Settings Page Screenshot
  • Hi-Deas Dialer
  • Hi-Deas Call Center

Hỏi đáp

What is Hi-Deas Website Dialer

Hi-Deas Website Dialer makes your contact center a click away at toll-free

How do I install this plugin

Simply download this plugin and login to your WordPress admin dashboard. Go to Plugins > Add New > Upload Plugin, there you can upload the plugin you downloaded.
Or visit Plugins > Add New and search for H-Deas Website Dialer.

Do I need to activate my account

Yes, you need to activate your account before using the Dialer. For account activation, contact info@hideasng.com or call +2349084426102. After activation, you can proceed to use the Dialer

How do I increase the size or customize the dialer icon

To customize the dialer logo, you can use this css selector ‘a.hi-deas-website-dialer-container img’ and style the logo to your preferences

Can I change the Default Icon

Yes, you can change the default logo. Upload your preference icon to WordPress Media Library, and copy the url of that icon and paste it in the Phone Icon URL field available under Hi-Deas Website Dialer Settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hi-Deas Website Dialer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release.

1.0.1

  • Tested up to 6.1