Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Samuel L. Jackson

Mô tả

This is not just a plugin, it symbolizes the anger and aggression of an entire generation summed up in swear words spoken most famously by Samuel L. Jackson. When activated you will randomly see a quote in the upper right of your admin screen on every page.

Đánh giá

25 Tháng Năm, 2022
Works with WP 6.0. And this is the first time I found the Hello Dolly plugin useful: To replace it with this masterpiece! Thanks for this Easter egg!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Samuel L. Jackson” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Inital Release