Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Bruce Campbell

Mô tả

When activated you will randomly see a quote from a Bruce Campbell TV show or movie in the upper right of your admin screen on every page. A tip of the hat to Matt Mullenweg for the original code.

Cài đặt

  1. Upload the hello-bruce-campbell directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Do you have any questions?

We can answer them here!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Bruce Campbell” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.0.2 Jul 19, 2023

  • Added Dr. Strange quote

v1.0.1 April 12, 2016

  • Initial release