Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Header Image Uploader

Mô tả

A simple WP plugin that adds a meta box in your post admin to allow upload the header image for your post.

Installation

 1. Download the Header Image Uploader Plugin.
 2. In your WordPress Administration, go to Plugins > Add New > Upload, and select the plugin ZIP file.
 3. Activate the plugin.
 4. Done! The image uploader meta box will appear on add/edit post.

Printing the image output is very simple. Just use this code in your template file.

 <?php /*$image = get_post_meta(get_the_ID(), '$key', true); */
            $id = get_post_meta($post->ID, 'imhy', true);
            $image = wp_get_attachment_image_src($id, 'full-size');
           ?>
           <img src="<?php echo $image[0]; ?>" />

Support

Contact the plugin author: Imran Ahmed Khan

Developer

Are you a developer want to contribute to develop this plugin? Go to Contact Us.

Ảnh màn hình

 • Uploader field
 • WordPress media uploader
 • Image uploaded
 • Image selected

Cài đặt

 1. Download the Header Image Uploader Plugin.
 2. In your WordPress Administration, go to Plugins > Add New > Upload, and select the plugin ZIP file.
 3. Activate the plugin.
 4. The image uploader meta box will appears on add/edit post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Header Image Uploader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release