Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Harrix MarkdownFile

Mô tả

Harrix MarkdownFile is a plugin to display Markdown files with syntax highlighting in WordPress.

Demo

http://blog.harrix.org/?p=1336

The plugin uses the libraries:

Usage

[markdown-file][/markdown-file] 

This shortcode embeds markdown file by url.

[markdown-file]https://raw.github.com/Harrix/HarrixQtLibrary/master/README.md[/markdown-file] 

Ảnh màn hình

  • An example of using the plugin.
  • Example Markdown file.
  • Example display Markdown file шт Html with syntax highlighting code.

Cài đặt

  1. Upload the harrix-markdownfile folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the Harrix MarkdownFile plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

The code in the added file does not look like in the example

The plug only highlights code in the added file. Appearance code (text size, font, spacing, etc.) is determined by the design of your WordPress site.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Harrix MarkdownFile” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Using the new Markdown parser.
  • Changing the default shortcode to [markdown-file].

1.1

  • Corrections on the remarks the team WordPress.

1.0

  • First Version.