Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hangul font nanumgothic – google

Mô tả

나눔고딕 폰트를 워드프레스에서 간편하게 사용할 수 있는 플러그인입니다.
관리자모드에서 간단한 설정으로 원하는 tag 및 class에 나눔고딕 폰트를 적용시킬 수 있습니다.

구글웹폰트로 적용되는 방식의 플러그인이며 Google webfont loader를 연동시킬 수 있습니다.

=[특징]=

  • 익스플로어(IE), 크롬(chrome), 파이어폭스(Firefox), 사파리(Safari), 오페라(Opera) 브라우저 지원
  • Google webfont Loader 동기화를 통해 페이지 로딩속도 향상과 깜빡임 문제 해결
  • 구글웹폰트 + 구글웹폰트로더 동기화 스크립트 적용으로 페이지 로딩속도 향상과 스타일되지 않은 텍스트 깜박거림 방지

relation post

워드프레스 한글 폰트 플러그인 배포

Ảnh màn hình

  • 한글 웹폰트 플러그인 실행화면

Cài đặt

[플러그인을 설치순서]

  1. 플러그인 파일을 FTP plugins 디렉토리에 업로드 하거나 워드프레스 관리자 페이지의 플러그인 메뉴에서 업로드 또는 검색하여 설치

  2. 설치가 완료된 후 플러그인 활성화

  3. 설정 페이지에서 해당 폰트를 적용시킬 태그 및 class 입력

Hỏi đáp

플러그인과 관련된 문의는 개발사 홈페이지 또는 Support 포럼으로 문의바랍니다.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hangul font nanumgothic – google” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

한글 폰트 나눔고딕 – google 1.0 릴리즈