Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hacklog-Xiami

Mô tả

此插件为在日志中添加虾米音乐(单曲或专辑)提供方便,添加了WordPress短代码支持.
如要插入虾米音乐(单曲或专辑),只需要用短代码[xiami]包裹单曲或专辑URL地址即可

[xiami]歌曲URL[/xiami]
[xiami]专辑URL[/xiami]

可以指定宽度和高度,如:
[xiami width=”300″ height=”40″]歌曲URL[/xiami]
[xiami width=”400″ height=”500″]专辑URL[/xiami]
后台HTML编辑器添加了xiami按钮,方便操作。

1.0.1版采用新的WordPress 3.3 quicktags API来创建按钮,如果你还在用3.3以前的版本,请安装本插件1.0.0版。

This plugin adds shortcode support for inserting xiami song or album widget to your blog posts conveniently.

For MORE information,please see Plugin page

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png

Cài đặt

  1. Upload the whole fold hacklog-xiami to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add xiami song OR album via click the xiami button OR your can type the shortcode manually.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hacklog-Xiami” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • upgraded: use new WordPress 3.3 quicktags API to create the button.
  • fixed: use admin_print_footer_scripts HOOK to print the javascript to ensure that it is print behind the quicktags.js

1.0.0

published the first version