Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

gutenconverter

Mô tả

Simple WordPress plugin to Mass Convert Article To Gutenberg Block.

Cài đặt

  1. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory
  2. Activate the plugin within you WordPress Administration Backend
  3. After Plugin Activated go to WordPress posts list And click \”Convert To Gutenberg\” Button. Location before the new add button.
  4. This plugin only convert 20 posts first, to convert next 20 posts, click next page on WordPress post list and click \”Convert To Gutenberg\” Button again.

Hỏi đáp

This plugin is still in the experimental and development stage, And don\’t try this plugin on your production site.

if you want to try it, make sure backup your website first, or you can use testing website.

Đánh giá

17 Tháng Sáu, 2019
Works very well here in my dev website. Thanks a lot for this and keep the good work!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“gutenconverter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp