Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GutenBooster Addons

Mô tả

GutenBooster Addons is a page/post options package for the GutenBooster theme. This plugin allows you change settings you made in your Theme Customizer for each page or post.

It uses Gutenberg meta box structure and only 7KB gzipped in total, making your editor load much faster.

Khối

Plugin này cung cấp 1 khối.

  • GutenBooster Addons

Cài đặt

  1. Install the GutenBooster Addons plugin either via the WordPress plugin directory, or by uploading the files to your server at wp-content/plugins.
  2. After activating, you can use GutenBooster Addons from your Gutenberg editor’s right sidebar, by clicking on the G logo.

Hỏi đáp

I created a new page but can not see the GutenBooster Addons/Page options in my Gutenberg editor?

In order to see page options for your new page/post, you will need to at least save your draft and refresh editor. @see https://a.cl.ly/9ZuWy6dn

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GutenBooster Addons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.