Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Grumft AMP Plugin ===tablepress

Mô tả

AMP will provide a fast, beautiful and high-performing version of you site for mobile users, making their experience so much better than on traditional wordpress themes.
You can easily manage style and behavior configurations like:
-Google Analytics AMP Integration;
-Disqus AMP Integration;
-Social share buttons;
-Mobile Redirect for AMP;
-Many template styles and much more.

Cài đặt

  1. Install it directly from WordPress admin plugin manager or upload the folder to the plugins directory.
  2. Activate the plugin in the plugins menu in WordPress Admin.
  3. After the plugin activation put you grumft activation key on Grumft AMP => Configuration menu and click on save settings.
  4. Enjoy it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Grumft AMP Plugin ===tablepress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp