Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravity Forms Convio Add-on

Mô tả

Link Gravity Forms with Convio Surveys through the Convio Open API. Useful for adding constituants or names to email lists (surveys) managed by Convio.

Cài đặt

  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. Create a form with the appropriate fields for your survey
  3. Input Convio Open API credentials at Forms->Settings->Convio
  4. Navigate to Forms->Convio to setup feeds for the desired forms

Hỏi đáp

Does this really work?

Yes, although I make no guarantees.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravity Forms Convio Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3.1

  • jQuery fix for GF 1.7.7 tooltips

0.3

  • Add setting for Convio server URL

0.2

  • Fix whitespace/HTML issues from Convio question data

0.1

  • Initial release