Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravatar China

Mô tả

这是一个关于 Gravatar Cache 的重要更新,之前(2010.10.15) Gravatar 由于一些众所未知的原因不能访问,所以当初制作了一个 Gravatar 头像的本地缓存插件,但是由于当时编写的比较匆忙,遗留下了一些问题,包括但不限于:无法使用默认图片、无法缓存不同大小的头像等;

最近一段时间(2011.08.02),Gravatar 再次无法访问,所以重新写了一个插件 Gravatar China for WordPress,并解决的之前存在的所有已知的问题;

Gravatar China for WordPress 特性

* Gravatar 头像防墙补丁:替换 Gravatar 头像能正常访问的地址;
* Gravatar 本地缓存:对特殊的网络环境下给头像进行本地缓存;
* 自定义设置缓存过期时间;
* 国内、国外主机用户通用;
* 完美兼容 WordPress;

Gravatar China for WordPress 说明

  • 本插件针对中国大陆的网络环境制作;

  • 一般情况下,你可以在 Gravatar 头像不能正常访问的时候启用本插件的 “Gravatar 补丁”,它能帮助你的 WordPress 访客连接到正常的头像地址上;

  • 通常,根据网页前端的性能优化来说,不推荐用户启用 “Gravatar 本地缓存”,因为它对 WordPress 的性能有一定的影响,当然这个影响仅限于生成本地缓存的时候;(启用缓存前请确认你的 WordPress 目录 wp-content/plugins/gravatar-cn/cache 可写)

Ảnh màn hình

  • This screen shot description corresponds to screenshot-1.(png|jpg|jpeg|gif). Note that the screenshot is taken from the directory of the stable readme.txt, so in this case, /tags/4.3/screenshot-1.png (or jpg, jpeg, gif)

Cài đặt

  1. 上传插件的压缩文件到 /wp-content/plugins/ 目录;
  2. 在 WordPress 后台启用 Gravatar China 插件;
  3. 在设置里选择是否启用设置;

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravatar China” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 新建插件.