Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Grabber for QQWorld Auto Save Images

Mô tả

Additional grabber for QQWrorld-Auto-Save-Images, It can grab pdf for now.

for example:

<a href=”http://example.com/example.pdf” title=”pdf”>Example PDF</a>

Notice: This’s a plugin of QQWorld-Auto-Save-Images, Need QQWorld-Auto-Save-Images 1.7.12.11 or higher version.

////////////////////////////////////////////////////

QQWorld自动保存图片的额外抓取工具,目前可以抓取PDF。

示例:

<a href=”http://example.com/example.pdf” title=”pdf”>示例PDF</a>

提示:这是QQWorld自动保存图片的插件,需要QQWorld自动保存图片 1.7.12.11 或更高版本。

Ảnh màn hình

  • User interface – Settings
  • 用户界面 – 设置

Cài đặt

  1. Make sure the server configuration allow_url_fopen=1 in php.ini.
    请确保php.ini的设置中 allow_url_fopen=1

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Grabber for QQWorld Auto Save Images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

Bug Fixed
Missing file cause ajax error of Manual Mode.
修复Bug
丢失的文件导致手动模式ajax错误。

1.0.1

New feature
Detect pdf original filename from dynamic links.
新特性
从动态链接中探测原pdf文件名。

1.0

New feature
Grab PDF to local media labrary.
新特性
抓取PDF到本地媒体库。