Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP Social Share

Mô tả

This plugin uses hooks append social share icons to your content.

It uses the if_single() WordPress hook to ensure only fires on all single posts or the included WooCommerce hooks.

Cấu hình nội dung được chia sẻ:

Image = ảnh đại diện bài viết – url đầy đủl
Title = tiêu đề bài viết
Content = 40 từ đầu tiên của bài viết
URL = liên kết bài viết

Các kênh Social Media

These are the social channels currently supported by the plugin
* Facebook
* Twitter
* Pinterest
* LinkedIn
* WhatsApp
* Email

Tùy biến

Nếu bạn muốn tìm các icon bổ sung, tôi đề nghị bạn xem tại https://iconmonstr.com

Để sử dụng mã SVG Iconmonstr
1. Tìm icon cần thiết
1. Bấm vào icon bạn thích
1. Đảm bảo SVG đã được chọn
1. Đồng ý điều kiện giấy phép
1. Bấm vào Embed
1. Bấm vào Inline
1. Bôi đen đoạn mã SVG
1. Sao chép và dán vào mục icon liên quan
1. Lưu thay đổi ở cuối trang

Bạn có thể thêm nhiều icon chia sẻ sử dụng hàm sau đây và sửa lại nếu cần thiết.

function add_extra_icons($social_links) {

  $title = get_the_title();
  $url = urlencode( get_permalink() );
  $excerpt = wp_trim_words( get_the_content(), 40 );
  $thumbnail = get_the_post_thumbnail_url( 'full' );
  $author_id=$post->post_author;
  $author = get_the_author_meta( 'display_name' , $author_id );
  // Swap your svg code
  $icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path d="M14.238 15.348c.085.084.085.221 0 .306-.465.462-1.194.687-2.231.687l-.008-.002-.008.002c-1.036 0-1.766-.225-2.231-.688-.085-.084-.085-.221 0-.305.084-.084.222-.084.307 0 .379.377 1.008.561 1.924.561l.008.002.008-.002c.915 0 1.544-.184 1.924-.561.085-.084.223-.084.307 0zm-3.44-2.418c0-.507-.414-.919-.922-.919-.509 0-.923.412-.923.919 0 .506.414.918.923.918.508.001.922-.411.922-.918zm13.202-.93c0 6.627-5.373 12-12 12s-12-5.373-12-12 5.373-12 12-12 12 5.373 12 12zm-5-.129c0-.851-.695-1.543-1.55-1.543-.417 0-.795.167-1.074.435-1.056-.695-2.485-1.137-4.066-1.194l.865-2.724 2.343.549-.003.034c0 .696.569 1.262 1.268 1.262.699 0 1.267-.566 1.267-1.262s-.568-1.262-1.267-1.262c-.537 0-.994.335-1.179.804l-2.525-.592c-.11-.027-.223.037-.257.145l-.965 3.038c-1.656.02-3.155.466-4.258 1.181-.277-.255-.644-.415-1.05-.415-.854.001-1.549.693-1.549 1.544 0 .566.311 1.056.768 1.325-.03.164-.05.331-.05.5 0 2.281 2.805 4.137 6.253 4.137s6.253-1.856 6.253-4.137c0-.16-.017-.317-.044-.472.486-.261.82-.766.82-1.353zm-4.872.141c-.509 0-.922.412-.922.919 0 .506.414.918.922.918s.922-.412.922-.918c0-.507-.413-.919-.922-.919z"/></svg>';
  $extra_icons = array(
    '<a href="https://reddit.com/submit?url={' . $url . '}&title={' . $title . '}" class="add-share" title="' . __( 'Add this post!', 'gp-social' ) . '">' . $icon . '</a>',
  );

  // combine the two arrays
  $social_links = array_merge($extra_icons, $social_links);

  return $social_links;
}
add_filter('add_social_icons', 'add_extra_icons');

You can add prefix text like this

function prefix_text($content) {
  $content = 'Social Share This';
  return $content;
}
add_filter( 'add_social_prefix', 'prefix_text' );

Ảnh màn hình

 • Tùy chọn mã icon SVG
 • Tùy chọn màu sắc
 • Thiết lập

Cài đặt

Đảm bảo GeneratePress là giao diện đang được kích hoạt

 1. Tải tập tin plugin lên thư mục /wp-content/plugins/plugin-name, hoặc cài đặt plugin thông qua mục Gói mở rộng trong WordPress.
 2. Kích hoạt plugin thông qua mục ‘Gói mở rộng’ trong WordPress
 3. Sử dụng Giao diện->GP Social Share để thêm mã SVG của bạn cho icon và chọn vị trí hook

Hỏi đáp

Tôi có thể sử dụng tại vị trí khác không

Bạn có thể sử dụng shortcode sau
[gp-social]

Không có gì xảy ra khi tôi kích hoạt plugin

Đảm bảo bạn đã kích hoạt GeneratePress Theme

Tôi có cần phiên bản trả phí của GeneratePress Theme?

Không. Plugin này làm việc với giao diện và không cần phiên bản trả phí.

Tôi cần làm gì nếu vị trí tôi muốn đặt không có trong tùy chọn, muốn đặt nó ở nhiều nơi hoặc muốn thiết lập một vài điều kiện logic?

Bạn có thể sử dụng action sau để hiển thị tùy chọn Social Share mọi lúc mọi nơi bạn muốn, chỉ cần thay đổi the_hook_you_require cho cái bạn muốn dùng

add_action( 'the_hook_you_require','add_social_icons' );

Tôi có thể thiết lập hiển thị số lượt chia sẻ của bài viết?

Không. Plugin này không sử dụng bất kỳ API hoặc nhận bất kỳ dữ liệu nào từ nội dung được chia sẻ. Nó được xây dựng trên tiêu chí nhẹ nhất có thể.

Can I change the default links?

Yes. All the social media links are customisable with their own function.
* Facebook = gp_social_facebook_link
* Twitter = gp_social_twitter_link
* Google+ = gp_social_google_link
* Pinterest = gp_social_pinterest_link
* LinkedIn = gp_social_linkedin_link
* WhatsApp = gp_social_whatsapp_link

an example would look like this

function gp_social_twitter_link() {

  $title = get_the_title();
  $url = urlencode( get_permalink() );

  $icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 0c-6.627 0-12 5.373-12 12s5.373 12 12 12 12-5.373 12-12-5.373-12-12-12zm6.066 9.645c.183 4.04-2.83 8.544-8.164 8.544-1.622 0-3.131-.476-4.402-1.291 1.524.18 3.045-.244 4.252-1.189-1.256-.023-2.317-.854-2.684-1.995.451.086.895.061 1.298-.049-1.381-.278-2.335-1.522-2.304-2.853.388.215.83.344 1.301.359-1.279-.855-1.641-2.544-.889-3.835 1.416 1.738 3.533 2.881 5.92 3.001-.419-1.796.944-3.527 2.799-3.527.825 0 1.572.349 2.096.907.654-.128 1.27-.368 1.824-.697-.215.671-.67 1.233-1.263 1.589.581-.07 1.135-.224 1.649-.453-.384.578-.87 1.084-1.433 1.489z"/></svg>';
  $link = '<a href="https://twitter.com/share?url=' . $url . '&text=' . $title . '" class="tw-share" title="' . __( 'Tweet this post!', 'gp-social' ) . '">' . $icon . '</a>';

  return $link;
}

Tôi có thể thay đổi email body?

Đúng. Chỉ cần thêm hàm gp_social_email_body để trả về nội dung content.

Tôi có thể sử dụng trình tải lên trong Thư viện để tải icon SVG?

Không thể. Vì lý do bảo mật nên WordPress đã vô hiệu hóa tải lên SVG thông qua Thư viện, vậy nên bạn cần sử dụng mã SVG inline.

Đánh giá

1 Tháng Mười, 2020
there seems to be something horribly wrong with this plugin when used with shortcode. my website went instantly down as soon and started throwing bad gateway errors
11 Tháng Sáu, 2020 5 replies
Guys, I have been using your plugin (also a premium GP user), and really liked the simplicity. Sometimes I was complaining because it wasn’t really updated for such long times. Finally, today I have received an update (removed Google+, finally) but my website crashed immediately after the update. GP Social was the reason for crashing, I had to go to my FTP and rename your plugin folder name so my website would be accessible again. Please please please test before you update anything! That’s why I am giving you 1 star and uninstalled your plugin. Thanks
27 Tháng Năm, 2020
This was the plugin I wanted. Easy display options and a shortcode to display wherever I want. And it is beautiful and lightweight.
22 Tháng Tám, 2020
Thank you for a simple, beautiful, lightweight social share plugin. And compatible one of my favorite theme/frameworks (GeneratePress).
Đọc tất cả 14 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Social Share” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.2

Fixed bug with excerpt breaking the twitter link by changeing get_the_excerpt to trimming html and removing readmore

2.0.1

Added support to customise on a post by post basis
Bug Fix Shortcode

2.0

Rebuilt backend to remove relying on third party plugins

1.3

Added Settings link to main plugin screen
Updated Meta Box
Removed Google+ Support
Added textarea to add custom email body
Added switch to disable post author in emailUpdate Meta Box
Added add_shortcode to the content share in Twitter to pull the content after the shortcodes have been parsed. Hopefully this fixed a bug with Toolset.

1.2

Updated settings page extensions
fixed wp_debug error

1.1.4

Fixed bug for incorrect twitter
Fixed deprecated get_the_author function
Fixed bug with undefined index when debug is active
Fixed potential bug with is_plugin_active(‘woocommerce/woocommerce.php’) check and changed to class_exists( ‘WooCommerce’ )

1.1.3

Fixed bug where not pulling images when used in hook outside the loop

1.1.2

Fixed missing file

1.1.1

Added ability to choose WooCommerce hooks if WooCommerce is active

1.1.0

Added ability to change default links

1.0.9

Accidently left a var_dump output

1.0.8

Added switch to disable hooks so can use own and/or shortcode functions

1.0.7

Add prefix text support

1.0.6

Can now remove svg code from backend to remove from frontend rather than using css to hide unwanted social profiles

1.0.5

Đã sửa lỗi không thể tải tệp vào thư mục trong phiên bản 1.0.4

1.0.4

Đã sửa lỗi với shortcode
Đã thêm hỗ trợ kiểu màu sắc
Cải thiện UI backend

1.0.3

Đã thêm hỗ trợ shortcode

1.0.2

Đã thêm hỗ trợ tùy chỉnh nội dung email

1.0.1

Đã bọc các hàm trong class để tránh xung đột
Đã cập nhật readme
Đã thêm hỗ trợ WhatsApp
Đã thêm tùy chọn vị trí để hiển thị các icon
Đã chuyển jQuery thành vanilla JS

1.0

Phiên bản này cho phép bạn dán mã SVG của icon

0.5

 • Initial Build